Podávanie priznaní k DPH len elektronicky

Dlhodbým cieľom štátnej správy je plne elektronizovať komunikáciu medzi daňovými subjektmi a správcom dane. Jedným z týchto krokov bolo aj zavedenie povinnej elektronickej komunikácie vybraných subjektov s daňovými úradmi.

Daňový poriadok zavádza úplnú elektronickú komunikáciou, ktorá však do dnešného dňa ešte nie je plne realizovaná. Správca dane bude s daňovým subjektom komunikovať výlučne elektronicky. Pre tento účel sa daňovníkom zriadia osobné schránky daňového subjektu. Elektronické dokumenty budú musieť byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom a budú doručované do osobných schránok. Samozrejme, daňové subjekt môžu so správcom dane uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní aj bez zaručeného elektronického podpisu. Elektronický dokument zaslaný do elektronickej osobnej schránky bude doručený okamihom, keď daňový subjekt s prístupom do elektronickej osobnej schránky prijme uvedený dokument. Ak daňový subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky, bude sa za doručenie považovať posledný deň tejto 15 dňovej lehoty, aj keď sa daňový subjekt o doručení nedozvedel. Tento spôsob komunikácia sa však z dôvodu nedostatočnej pripravenosti finančných úradov neustále odsúva.

Daňový poriadok určuje povinnosť vybratým subjektom doručovať podania výlučne elektronickými prostriedkami. Takúto povinnosť teda majú daňové subjekty, ktorí sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty a daňoví poradcovi a advokáti za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní. Z uvedeného vyplýva, že všetci platitelia dane z pridanej hodnoty musia podávať nielen daňové priznania, ale aj všetky iné podania adresované správcovi dane výlučne elektronicky. Na podania urobené písomne a doručené poštou alebo osobne správca dane nemôže prihliadať. Povinnosť doručovať podania elektronicky sa teda nevzťahuje len na daňové priznania. Každá komunikácia od daňového subjektu k správcovi dane musí byť uskutočnená len elektronicky. Každé oznámenie daňového subjektu, ktorý je registrovaný za platiteľa dane z pridanej hodnoty, musí byť správcovi dane doručené elektronicky. Rovnako, ak daňovému subjektu bude doručené akékoľvek rozhodnutie od správcu dane, napríklad o uložení pokuty, daňový subjekt je povinný podať odvolanie len elektronicky. Na podania uskutočnené iným spôsobom by správca dane nemal prihliadať.

Každý platiteľ dane z pridanej hodnoty je teda povinný podávať všetky priznania a hlásenia len elektronicky. Ak teda daňový subjekt si nesplní svoju povinnosť a podá priznania poštou, na takéto priznanie sa bude hľadieť ako keby podané nebolo. Daňový subjekt poruší svoju povinnosť ustanovenú zákonom a dopustí sa správneho deliktu, nakoľko nepodal daňové priznanie v zmysle právnych predpisov. Za takéto porušenie musí správca dane uložiť pokutu, ktorá môže byť až do výšky 16 000,- Eur.

Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami sa vzťahuje len pre podania určené orgánom finančnej správy. Finančnú správu tvoria finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady, Kriminálny úrad finančnej správy a Kompetenčné centrum finančných operácií.

Začínajúci podnikatelia, ktorí sa plánujú registrovať za platiteľov DPH, by nemali brať túto povinnosť na ľahkú váhu. Pri chybnom doručovaní správca dane musí uložiť pokutu za každé nedoručené priznanie alebo hlásenie a pri každom opakovanom spáchaní správneho deliktu správca dane pokuty navyšuje, čo v konečnom dôsledku môže predstavovať značnú finančnú záťaž. Z uvedeného dôvodu naša spoločnosť pripravila pre klientov, ktorí majú záujem o založenie novej s.r.o. výhodnú ponuku.