Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba patrí medzi obchodné spoločnosti definované v § 56 Obchodného zákonníka. Jej základným znakom je jej samostatná právna subjektivita vo forme právnickej osoby. Spoločnosť zodpovedá za záväzky svojím celým majetkom, pričom spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatených vkladov. Právnická osoba ako samostatný právny subjekt má svoje obchodné meno - názov, sídlo ako aj štatutárny orgán, ktorý koná v jej mene. Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladateľská listina, ktorá musí definovať aj samotný účel založenia tejto právnickej osoby.

Čítaj ďalej

Mať vlastný biznis, byť samostatne zárobkovo činnou osobou alebo vlastniť spoločnosť je ambícia ako aj výzva mnohých. Nie všetci však nájdu odvahu začať podnikať. Nedostatok odvahy alebo nedostatok peňazí nemusí byť hlavnou prekážkou. Nerozhoduje však otázka zdrojov, ale vôľa začať a schopnosť nielen vidieť cieľ, ale ho aj dosiahnuť.

Čítaj ďalej

V súvislosti so založením spoločnosti s ručením obmedzeným vznikajú zakladateľovi finančné výdavky, ktoré sú nákladmi spoločnosti v provom roku hospodárenia. Celková výška nákladov na založenie spoločnosti závisí od podmienok a špecifikácií, za akých sa spoločnosť zakladá. Výška týchto výdavkov je určená predpisom, avšak stále existuje priestor na ich zníženie.

Čítaj ďalej

Spoločnosť s ručením obmedzeným je umelo vytvorená právnická osoba. Samotnej existencie spoločnosti predchádzajú dve fázy a to fáza založenia spoločnosti a následne vznik spoločnosti. Na to, aby spoločnosť sa mohla stať subjektom práva a teda nadobúdať práva a povinnosti, zákon ustanovuje minimálne požiadavky, ktoré musí každá novozaložená spoločnosť s ručením obmedzeným spĺňať.

Čítaj ďalej

S nami je proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným veľmi jednoduchý. Poskytneme Vám všetky nevyhnutné podklady na založenie spoločnosti, prevedieme Vás celým postupom a zastúpime Vás pred príslušným okresným úradom a okresným súdom. Vašou základnou úlohou tak zostáva len výber toho správneho názvu Vašej novej firmy a výber toho správneho riešenia, ktoré ponúkame.

Čítaj ďalej

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné splniť zákonné podmienky a k zápisu spoločnosti do príslušného obchodného registra predložiť zákonom požadované dokumenty, od živnostenských listov až po čestne vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať iný údaj, ktorý nevyplýva zo žiadnych príloh. Po posledných legislatívnych zmenách je založiť s.r.o. môžu už len osoby, ktoré nemajú daňový nedoplatok, čo sa odrazilo aj pri povinnostiach zakladateľoch s.r.o. pred založením s.r.o..

Čítaj ďalej

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako právnická osoba nemôže preukazovať odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie viazaných živností priamo, ale musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti.

Čítaj ďalej