Živnostenské podnikanie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Nie každá činnosť, ktorá spĺňa definíciu živnosti, je aj živnosťou.

Výkon povolaní ako advokátov, znalcov, audítorov, využívanie výsledkov vlastnej duševnej tvorivej činnosti, poľnohospodárstvo, cestná motorová doprava, prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby, poskytovanie služieb zamestnanosti, prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a ďalšie činnosti uvedené v § 3 zákona nie sú živnosťami. Rovnako aj prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov nie je živnosťou, ak popri prenájme sa neposkytujú iné služby spojené s prenájmom.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba - živnostník alebo právnická osoba. Medzi všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti fyzickou sobou patrí dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Fyzická osoba je bezúhonná ak nebola právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. V prípade právnickej osoby musí tieto všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán spoločnosti. Zákon definuje okrem všeobecný podmienok aj podmienky osobitné. Ide o odbornú alebo inú spôsobilosť vykonávať podnikateľskú činnosť. Táto spôsobilosť sa vyžaduje prevažne pri remeselných alebo viazaných živnostiach. V takýchto prípadoch, ak podnikateľ chce získať oprávnenie vykonávať remeselnú alebo viazanú živnosť, musí spĺňať aj odbornú spôsobilosť na vykonávanie požadovanej živnosti. Ak túto nespĺňa, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého zabezpečí odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Každá právnická osoba, ak plánuje prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť, musí ustanoviť tohto zodpovedného zástupcu. Rovnako aj podnikateľ fyzická osoba, ktorá nemá pobyt na území Slovenskej republiky musí ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Na vykonávanie podnikateľskej činnosti je teda nevyhnutné získať živnostenské oprávnenie. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká dňom ohlásenia živnosti živnostenskému úradu alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, tak týmto dňom. Ak však právnická osoba ešte nebola zapísaná do obchodného registra, teda ešte nevznikla, živnostenské oprávnenie im vzniká až dňom zápisu do obchodného registra. Preukazom živnostenského oprávnenia už nie je živnostenský list ale osvedčenie o splnení podmienok ustanovených zákonom na prevádzkovanie živnosti, teda osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Zákon rozoznáva tri druhý živností a to:

  1. remeselné živnosti, podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore, (pozri tiež: obsahové náplne remeselných živností)
  2. viazané živnosti, podmienkou prevádzkovania týchto živností je odborná spôsobilosť získaná inak (pozri tiež: prílohu č. 2 k zákonu - viazané živnosti) a
  3. voľné živnosti, u ktorých odborná spôsobilosť nie je podmienkou prevádzkovania (pozri tiež: zoznam odporúčaných názvov voľných živností a ich bližšie vymedzenie).

V prípade remeselných a viazaných živností je preukázanie odbornej spôsobilosti podmienkou na získanie živnostenského oprávnenia. Odbornú spôsobilosť pre remeselnú živnosť je potrebné preukázať výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru. Výučný list môže byť nahradený iným dokladom pre ukazujúcim riadne ukončenie príbuzného odboru, vysvedčením o maturitnej skúške v rovnakom odbore alebo diplomom o absolvovaní vysokej školy v príbuznom odbore a dokladom o vykonaní následnej praxe v odbore v požadovanej dĺžke. Ďalšou možnosťou ako preukázať odbornú spôsobilosť je doložiť osvedčenie o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou vydaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Posledná novela živnostenského zákona však rozšírila podmienky v danom prípade, kde určila, že na preukázanie odbornej spôsobilosti musí byť doložený aj doklad o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore.

Ďalšou možnosťou ako preukázať odbornú spôsobilosť na získanie osvedčenie o živnostenskom oprávnení pre remeselnú živnosť je preukázať najmenej desaťročnú prax v odbore, od ukončenia ktorej neuplynuli viac ako tri roky.

Odborná spôsobilosť vyžadovaná na získanie osvedčenia pre viazané živnosti je stanovená v prílohe č. 2 k zákonu. V týchto prípadoch sa zväčša vyžaduje príslušné osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti v požadovanom predmete podnikania, kde výnimkou nie je ani požadovanie niekoľkoročnej praxe v odbore.

Každý kto plánuje začať vykonávať živnosť, je povinný túto skutočnosť ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Ohlásenie je potrebné uskutočniť na tlačive vydanom Ministerstvom vnútra, ktoré obsahuje všetky údaje požadované v zmysle § 45 zákona. Prílohou ohlásenie je doklad o úhrade správneho poplatku za vystavenie osvedčenia o živnostenskom podnikaní vo forme kolkov. Výšku poplatkov stanovuje položka 148 sadzobníka správnych poplatkov podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Fyzická osoba - živnostník a fyzické osoby, ktoré budú členmi štatutárneho orgánu právnickej osoby musia v ohlásení živnosti uviesť tiež údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Nie je teda potrebné doložiť k ohláseniu živnosti výpis z registra trestov v písomnej forme, ale živnostenský úrad si tento výpis sám elektronicky vyžiada. Novela živnostenského zákona umožnila už pri ohlásení uviesť údaje na splnenie registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti vyžadované zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V zmysle § 49a zákona o dani z príjmov tohto zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. V súčasnosti je teda možné túto povinnosť splniť už pri samotnom ohlásení. Rovnako živnostenský zákon umožňuje fyzickej osobe uviesť údaje vyžadované na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia, na základe ktorých živnostenský úrad prihlási fyzickú osobu do systému.

V prípade podnikateľov, ktorí sa povinne zapisujú do obchodného registra môžu s ohlásením živnosti uviesť aj údaje a doložiť doklady vyžadované podľa zákona č. 530/2003 o obchodnom registri. V takomto prípade živnostenský úrad zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu. Živnostenský úrad za túto službu vyberie poplatok vo výške 5,- Eur za každých 15 strán, ktoré sú prílohou návrhu na zápis. Je potrebné upozorniť, že živnostenský úrad nekontroluje formálnu správnosť predložených dokumentov, jeho úlohou je len doručenie návrhu registrovému súdu elektronickou cestou a vybratie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra vo výške 331,50 Eur. V prípade, ak návrh nespĺňa náležitosti stanovené zákonom, registrový súd odmietne vykonať zápis spoločnosti do obchodného registra. V takomto prípade je povinnosťou už len navrhovateľa odstrániť nedostatky, pre ktorého nemohol byť zápis vykonaný a živnostenský úrad nenesie žiadnu zodpovednosť.

Živnostenský úrad, po preverení ohlásenia, ktoré má všetky náležitosti stanovené zákonom, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení už obsahuje všetky predmety podnikania, na rozdiel od minulosti, kedy boli na každý predmet podnikania zvlášť vydané živnostenské listy. Živnostenský úrad rovnako pridelí fyzickej alebo právnickej osobe identifikačné číslo.

Každú zmenu údajov ustanovených na ohlásenie živnosti je podnikateľ povinný ohlásiť živnostenskému úradu do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien. Na základe oznámenia živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie a rovnako potvrdenie zmien vyznačí aj na osvedčení o živnostenskom oprávnení. Prílohou ohlásenia zmien je správny poplatok vo výške 3,- Eur.

Živnostenské oprávnenie zaniká smrťou živnostníka, zánikom právnickej osoby, uplynutím času, rozhodnutím živnostenského úradu o zrušení oprávnenia ak sú splnené podmienky stanovené zákonom, uplynutím lehoty povoleného prechodného alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením alebo dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania. Ak v takomto oznámení je uvedený deň skončenia podnikania, živnostenské oprávnenie zaniká týmto dňom. Ak v oznámení nie je uvedený deň skončenia, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúci po dni doručenia oznámenia živnostenskému úradu. Podnikateľ má možnosť aj pozastaviť živnostenské oprávnenie, pričom pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní - v aktuálnom znení účinnom od 01. 01. 2016