Ponúkame Vám

komplexný rad služieb

Zabezpečíme Vám

celý proces
založenia S.R.O.

Garantujeme Vám

profesionálny prístup
a odbornosť

 

Najobľúbenejšie koncovky sú napr. "Limited", "Corporation" alebo "Incorporated", slová "Société anonyme", alebo "Sociedad Anonima", alebo skratky "Ltd", "Corp", "Inc", "GmbH", "AG", "OY" alebo "SA". Úplný zoznam týchto koncoviek a skratiek je možné nájsť v časti III, § 11 (1) Seychelles International Business Companies Act (Seychelsky medzinárodný obchodný zákon), ako aj v nasledujúcej tabuľke.

 

Názov spoločnosti

Skratka

Spoločnosť s ručením obmedzeným s.r.o.
Limitia LTDA.
Compagnie CIE
Company CO.
Società per Azioni S.P.A.
Società par action s.p.a.
Részvénytársaság  Rt
Akciová spoločnosť a.s.
Dioníčko društvo d.d.
Delniska druzba D.D.
Aktsionernoye Obschestvo A.O.
Osakeyhtiö OY
Aktiengesellschaft AG
Anstalt Est
Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH
Société a responsabilité limité S.à.r.l.
Anpartsselskab ApS
Aktieselskab  A/S
Società a responsabilità Limitada S.r.l.
Sociedad Limitada S.L.
Spólka Akcyjna S.A.
Spólka z organiczoną odpowiedzialnoścoą Sp.z.
Private limited company o.o.
Close Corporation CC
(Proprietory) Limited (Pty) Ltd
Eteria periorismenis efthynis E.P.E.
Limited Ltd
Corporation Corp.
Société Anonyme or sociedad Anomina  S.A.
Public Limited Company PLC
Societe, a Responosabilité Limité S.A.R.L.
Berhad Bhd
Proprietary Pty
Namloze Vennootschap N.V.
Besloten Vennootschap B.V.
Aktiengesellschaft A.G.
Limited Life Company LLC

Trestné činy právnických osôb

Zákonom č. 91/2016 Z. z. o tres­tnej zod­po­ved­nos­ti práv­nic­kých osôb sa do slovenského právneho poriadku zavádza trestná zodpovednosť právnických osôb za vymedzené trestné činy. Trestného činu sa tak bude môcť dopustiť nielen konkrétna fyzická osoba, ale aj právnická osoba, ktorej môže byť uložený niektorý zo zákonom určených trestov. 

Účtovanie základného imania

Účtovanie základného imania je definované v Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, § 59 ods. 3 a 4. Podľa uvedeného opatrenia sa základné imanie vedie na analytických účtoch účtu 411– Základné imanie. Zmeny základného imania podľa § 25 postupov účtovania sa vedú na účte 419 – Zmeny základného imania podľa jednotlivých vkladateľov, ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť základné imanie.